Foreningsvedtægter

Print

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Copenhagen Adventure Sport (forkortet CAS). Foreningen er stiftet den 14. oktober 2007 og har hjemsted i Københavns kommune.

Foreningens cvr nummer er 3084 5528

§ 2 Formål

Foreningens formål er at skabe rammerne for adventure-sport, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne sportsgren. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3 Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der er fyldt 16 år

Dog skal forældrene/værge til medlemmer under 18 år godkende indmeldelse og underskrive en ansvarserklæring for at foreningen ikke er ansvarlig for evt. skader på barnet til og med det fyldte 18 år.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

 

Afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlemskab, forelægges generalforsamlingen som kan omstøde afslaget ved simpelt flertal.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udpeges af generalforsamlingen. Udpegningen kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter jf. § 17.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt via indmeldelsesblanket på foreningens hjemmeside. Ved indmeldelse accepteres det at kontingent opkræves via Betalingservice/NETS eller lign. opkrævningsform.

Foreningen er medlem af Dansk Adventure Race Union.

 

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.

Dog vil udmeldelse ske automatisk efter en måneds forfald af kontingentindbetaling.

I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med foreningen afvikles.

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalings terminerfastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.  Ellers udmeldes det enkelte medlem jf § 5

§ 8 Udelukkelse og eksklusion.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet jf. § 17

Under en evt. udelukkelse har medlemmet ikke stemmerettighed på generalforsamlinger og kan ej opstille til bestyrelsen og eller sidde heri.

 

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel på foreningens hjemmeside.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, offentliggøres disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.

Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, eller midlertidigt udelukket, samt fyldt 18 år. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal 

 § 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Nedsatte udvalg aflægger beretning for det forløbne år

4) Forelæggelse af regnskabet for det foregående regnskabsår (inkl. revideret regnskab) til godkendelse

5) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

6) Fastsættelse af kontingent

7) Behandling af indkomne forslag.

8) Valg af medlemmer til bestyrelsen jf § 13 stk 1 til 3

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen jf § 13 stk 4

10) Valg af revisor og revisorsuppleant.

11) Eventuelt.

 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §17 og 18. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt mindst fem medlemmer forlanger det. Ved person valg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer, som vælges af general-forsamlingen.

Formanden vælges for et år ad gangen, øvrige bestyrelses medlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Der føres protokol over bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk 1

Generalforsamlingen henstilles til at vælge foreingens formand.

Stk 2

Såfremt generalforsamlingen ikke vælger en formand for bestyrelsen, da konstituerer bestyrelsen sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, en kasserer og sekretær

Stk. 3

Man skal være stemmeberettiget medlem af foreningen for at kunne blive valgt til bestyrelsen, samt være fyldt 18 år.

Stk. 4

Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen.

§ 14 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive regnskabfor det foregående år til revisoren. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Regnskabet udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år før generalforsamlingen gennemgå regnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er bilags revision, og skal være afsluttetsenest medio marts.

Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 5.000 kr. kræves dog godkendelse af formanden og kassereren i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt låneoptagelse på mere end kr. 20.000, skal godkendes af generalforsamlingen.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås der et sådant flertal på en generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig, da indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

§ 19 Deltagelse til løb på foreningens licenser

Ved deltagelse på foreningens licenser, tilfalder evt. præmiebeløb foreningen. Præmier vundet til enkelte løb tilfalder løbsdeltagerne.

Bestyrelsen bestemmer retningslinjerne for navngivning af hold på foreningens licenser.

Licenser skal til enhver tid indhentes ved den af bestyrelsen udpeget licensansvarlige, og bestyrelsen kan til enhver tid rette i det opstillede navn, dog fremsendes mindelig henstilling først. Derudover er bestyrelsen berettiget til at tilføje evt. sponsor navn.

§ 20 Hensættelse til bundne kapitalreserver for indtægter optjent ved afholdelse af div. løb/races 

Til imødekommelse af evt. tab for afholdelse af løb/races skal der for at sikre foreningens økonomi henligges kr. 35.000 til en bunden reserve som alene vedrører, og alene kan benyttes i forbindelse med afholdelses af, denne type arrangementer.
Det økonomiske resultat fra arrangementer skal tilgå den bundne reserve indtil denne udgør 35.000. Først herefter kan overskud tilgå som en indtægt i foreningens årsregnskab. Økonomien i et afholdt arrangement skal opgøres i et selvstændigt regnskab og ikke indgå i foreningens regnskabs resultatopgørelse, men skal alene være en balancepost, som reguleres med det økonomiske resultat af arrangementet.

Baggrunden for dette er, at den økonomiske påvirkning skyldes en ekstraordinær handling som skiller sig ud fra den ordinære drift i foreningen. Såfremt der i to sammenhængende år ikke er afholdt denne type arrangementer, og der ikke i år 3 planlægges at afholde et arrangement, da skal den bundne reserve påbegyndes at blive brugt specifikt til indkøb af større investeringer i træningsudstyr eller klublokaler. 
Investeringerne må ikke afføde kontingentnedsættelse eller inddække underskud på den budgetterede drift. Ved påbegyndelsen af arrangementafholdelse igen vil ovenstående regler vedr. denbundne reserve atter træde i kraft.

Sunday the 15th. Custom text here
Copyright 2012

©